Inlägg publicerade under kategorin ASSISTANS

Av judi - Torsdag 18 jan 00:47

Nu måste jag ifråga sätta dom som fattar besluten hur har detta gått till en person med diagnos kallas för fuskare och i ett annat fall en eller några som sätter i system att stjäla av staten och det går inte att stoppa  !!!

Vad som är rätt eller fel får du som läsare bedöma själv .Oavsett andras fusk eller inte Så hotar detta vår assistans vi som behöver den för vår överlevnad .Staten måste se över reglerna för beviljandet av tillstånd för företag som anordnar assistans .

 

  

I rapporten bedömer Stig Svensson att mellan 3–6 procent av utbetalningarna av assistansersättningen utnyttjas i brottsligt syfte varje år.

Det handlar om allt emellan 900 miljoner och cirka 2 miljarder under ett år.

Rapporten lämnas till Socialdepartementet och ansvarigt statsråd Åsa Regnér på tisdagen

 

Hittat Här

https://www.svd.se/funktionshindrade-tas-till-sverige-for-att-fa-ut-ersattning/i/utvalt/om/assistansfusket  

Ms-sjuke Michael Jackbrise, 55, blev av med sina personliga assistenter vid årsskiftet.

Nu har han dessutom polisanmälts av Försäkringskassan – som kräver honom på 13 miljoner kronor, enligt Skånska Dagbladet.

– Jag har svårt nog som det är med sjukdomen, jag fattar inte hur de kan göra så här, säger han

 

Hittat Här

https://www.expressen.se/kvallsposten/ms-sjuke-michael-55-kravs-pa-13-miljoner/

ANNONS
Av judi - Måndag 15 jan 18:15

Brukare lämnades utan mat i tre dagar

En brukare lämnades ensam i sin säng utan mat i tre dagar, efter att assistenten sjukskrivit sig. Arkivbild.
 
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
En brukare lämnades ensam i sin säng utan mat i tre dagar, efter att assistenten sjukskrivit sig. Arkivbild.
NYHETERi går 16:39

När en assistent var sjuk lämnades en vårdtagare utan mat – i tre dagar. Brukaren hade bara tillgång till vatten som var lämnat på nattduksbordet.


hittat här

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KvpWAE/brukare-lamnades-utan-mat-i-tre-dagar


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   


Det här visar hur utsatta personer med assistans är Förskräckligt  gjort av den som inte såg till att brukaren fick den hjälp som personen har rätt att få. Nu vet vi inte vad som hände med vårdgivaren ifall det var en underlåtenhets handling  eller ifall hen varit medvetslös . Ifall hen inte förstod eller vet hur man sjukskriver sig ,inte kan rutiner kring detta .

 

Händelsen visar ifall hen var i vaket tillstånd också att personen inte har empati vilket inte alltid är fallet med assistenter .Man kanske har tagit arbetet för att hen inte får annat arbete och måste försörja sig ,inte är intresserad av  att vårda människor .

 

Rent logiskt så gör väl assistenter också misstag precis som andra människor ,det får dock aldrig skada vårdtagaren .

 

Därför blir kravet att en vårdgivare skall vara 100% felfri .Något att fundera över ifall det är ett rimligt krav på en människa .Personligen har jag arbetat som sjuksköterska och vet vad  kraven står för inom mitt yrke .

 

Till saken hör också när vi talar om assistenter att det oftas är människor med låg eller ingen utbildning inom vården med höga krav vilket kan ge en känsla av  otrivsel .Lönen assistenter har är också inom vårdbranchen de lägsta .

 

Så vad kan man göra annorlunda kan man ändra rutiner för att samma saker inte skall uppstå ?

 

Jag funderar också varför personen som hade ett larm inte larmade inte ringde till assistansbolaget Eller kunde inte hen detta ? Då har personen för lite tid .En människa som inte kan larma skall aldrig vara ensam .

ANNONS
Av judi - 9 november 2017 19:18

DHR larmar om assistanskrisen till FNs särskilda rapportör

 

PDF-version av brevet


Till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Catalina Devandas Aguilar

Sverige är ett av få länder som ger personer med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet till personlig assistans. Detta gör det möjligt för individer att skaffa sig egenstyrd personlig assistans från offentliga eller privata anordnare. Denna frihetsreform har i synnerhet skapat en marknadsdriven efterfrågan på personlig assistans där anordnare konkurrerar om kunder på grundval av servicekvalitet.

I detta avseende har Sverige varit ett föredöme och fick år 2015 även mottaga ett pris från Zero Project. På senare år har dock den personliga assistansen genomgått en mycket allvarlig nedmontering.

Sveriges regering har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Funktionshinderrörelsen har reagerat kraftigt på att tonvikten i direktiven ligger på besparingar och att bryta kostnadsutvecklingen. Regeringens budskap är att antalet timmar per assistansanvändare ökar alarmerande och därmed också kostnaderna.

Funktionshinderrörelsen benämner LSS som en frihetsreform och som en absolut förutsättning för att vissa personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv med delaktighet i samhället på lika villkor som andra. Regeringen tycks inte ta intryck av de förklaringar vi presenterar till varför timmarna ökar. Funktionshinderrörelsen menar att ökningen av antalet timmar bland annat är en konsekvens av att fler förlorar sin personliga assistans eller nekas på grund av förändrad praxis med hänvisningar till vägledande domar. De som blir kvar i insatsen är då färre individer med större behov. Andra rimliga förklaringar till ökningen är att äldre personer som beviljats personlig assistans före de fyllt 65 år numera kan få behålla sin personliga assistans även efter att de fyllt 65 år och att personer med svåra diagnoser idag lever längre än de gjorde när lagen kom, på grund av framgångsrik forskning och bättre behandlingsmetoder.

Den personliga assistansen ger oss möjligheten att bilda familj, att kunna bo i egen bostad eller leva jämställt med en partner, att bestämma över vad som ska göras i hemmet, hur maten ska tillagas och när du ska ta en dusch. Det går inte att sätta ett pris på självbestämmande och att leva ett liv som andra. Funktionshinderrörelsen anser att merparten av de skattepengar som går in i reformen heller inte är att betrakta som en kostnad. En betydande del av dessa medel går tillbaka till samhället i form av bland annat ökad delaktighet och fler som betalar skatt för att de arbetar. Det handlar dels om att reformen möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att kunna arbeta, men också sysselsätter tiotusentals personliga assistenter.

Regeringen gav i regleringsbrevet till Försäkringskassan ett direktiv om att medverka till att bryta utvecklingen med antalet beviljade timmar inom den personliga assistansen. Den svenska regeringen ger alltså vad som är att betrakta som en order om att vara återhållsam med att bevilja assistanstimmar trots att de ännu inte utrett orsaken till varför timmarna ökar. Efter massiv kritik från funktionshinderrörelsen gjorde regeringen vad de uppgav var ett förtydligande av målet i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017. Den nya formuleringen anser vi dock inte är en förbättring av tidigare skrivning utan kan uppfattas som ett ännu tydligare påstående om att den ökade timutvecklingen beror på överutnyttjande och brottsligt nyttjande. Detta har regeringen inga belägg för att påstå!

Försäkringskassan hävdar att fusket är 10 procent och hänvisar till utredningar som bygger på uppskattningar och har kritiserats från forskarhåll. Försäkringskassan har själv inte kunnat koppla mer än en promille av felaktiga utbetalningar till att handla om kriminalitet. Ändå fortsätter Försäkringskassan hävda att fusknivån ligger på 10 procent. På ledarsidor har skribenter kunnat raljera ostört över hur självbestämmandet inom den personliga assistansen gått över styr när det i själva verket är självbestämmandet som utgör grundpelaren i LSS.

Nu ser vi allvarliga konsekvenser av regeringens sätt att hantera frågan och Försäkringskassans förändrade praxis efter domstolarnas tolkningar av lagen. Människor som tidigare hade assistans dygnet runt har kastats ut helt från insatsen. Försäkringskassan gör en bedömning om att individen inte når upp till 20 timmars grundläggande behov, vilket är ett krav för att den personliga assistansen ska finansieras av staten. Istället skjuts kostnaderna på kommunerna som hänvisar till andra insatser såsom bostad med särskilt service för vuxna. Servicen i denna bostadsform är knuten till fastigheten, inte till individen. Att ersätta personlig assistans med insatsen bostad med särskild service blir som att återinföra institutionerna för oss.

Regeringen har i sin argumentation i media gett uttryck för att insatsen bostad med särskild service för vuxna är ett likvärdigt alternativ till personlig assistans. I den pågående översynen av personlig assistans är ett angivet syfte att öka träffsäkerheten i insatserna. Vi är mycket oroade över att utvecklingen mer och mer går mot institutionsliknande insatser, då bostad med särskilt service för vuxna inte längre är en frivillig insats, om den används som en kompensation för en helt annan insats. Institutioner i relation till personlig assistans är enligt vårt perspektiv inget godtagbart alternativ utan snarare varandras motpoler.

Föräldrar tvingas sluta arbeta för att vaka över sina barn då skötsel av andningshjälpmedel bedömts vara egenvård och läggs på sjukvårdens ansvar trots att dessa individer vare sig anses vara patienter eller är inskrivna på sjukhus. Unga personer med funktionsnedsättning har tvingats tacka nej till anställning som medför flytt till annan kommun eftersom den nya kommunen gör en annan bedömning än den förra och nekar insatser.

Vi har inga andra intressen än att frihetsreformen Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) ska garantera alla människors delaktighet och självbestämmande. Vi tar detta initiativ att skriva till FN:s rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Catalina Devandas Aguilar, för att vi är djupt oroade över den nuvarande situationen.

Vi känner ett stort behov att vidta alla tänkbara åtgärder för att uppmana den svenska regeringen att följa den av Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, så att varje individ som har rätt till personlig assistans kan känna sig trygg i att få åtnjuta mänskliga
rättigheter på lika villkor som andra.

Rasmus Isaksson
Förbundsordförande
DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

 

Hittat Här

https://dhr.se/blog/dhr-alarmar-om-assistanskrisen-till-fns-sarskilda-rapportor/

 

Av judi - 6 november 2017 23:22

Regeringen kommer att ändra lagen för att stoppa försämringen av assistansen till personer med funktionshinder.

Detta sedan försäkringskassan varnat för att en ny dom kan leda till att flera tusen förlorar en del av sin assistensersättning.


Domen innebär nämligen att tid för att förbereda en insats, och väntetiderna mellan två insatser, inte längre räknas in i behoven som ger rätt till ersättning.

Försäkringskassan varnade förra veckan om att uppemot 6 000 personer kan få minskad ersättning med den nya domen. En dom som myndigheten måste rätta sig efter


Åsa Regnér kommer att presentera sitt förslag i december och hoppas att få lagändringen på plats till våren. Under tiden kommer den hårdare praxisen från Försäkringskassan sedan domen i juni att fortsätta.

– Regeringen kan varken lägga sig i domar, rättsprocesser eller myndighetsutövning

 #Assistans

Hittat Här

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6814996

Av judi - 6 november 2017 06:30

Rätten till ett värdigt liv med assistans 

 

Jenny Strömstedt skriver i Expressen som krönikör ,om rätten till assistans om att andas inte räknas som ett grundläggande behov . Gå in på länken nedan och läs 

 

https://www.expressen.se/kronikorer/jenny-stromstedt/att-andas-raknas-inte-som-ett-grundlaggande-behov/

Av judi - 19 oktober 2017 19:50

Livet är roligt nästan jämt .Trots min ALS så lever jag ett väldigt rikt liv .

Det som blir en guldkant i vardagen är när man dejtar ,det blir vuxen samvaro på ett annat sätt .

Något som i ett äktenskap var vardags mat ,den fysiska kontakten ,sex dagligdags 

 

Måste säga att jag saknar detta,men man kan ju inte vara gift bara för den sakens skull ,i ett äktenskap måste det finnas något mer . 

 

Det är ju inte lika enkelt att göra alla trixen längre ,kroppen hänger liksom inte med .vissa sex ställningar är helt uteslutna idag

 

Ibland har jag tänkt att det är som att vara tonåring på nytt .Lär känna din kropp Hur funkar det idag denna gången med sexet ? Lusten är det inget fel på

 

När jag dejtar en man kan allt gå i stå bara för att jag har en assistent som inte har vett att dra sig undan i vissa situationer,

Deras arbetsplats mitt hem .

Att överhuvudtaget behöva ha hjälp av en annan människa eller att behöva säga att nu får du gå ut en stund ,pinsamt värre en riktig romatik förstörare .

 

Då får man hoppas att det inte är snöstorm ute ...Det där med assistansen arbetsnmiljö !

 

---Mina Funderingar ---

 

23 okt2017

Vilken betydelse har en funktionsnedsättning för sexualiteten? De normer som omgärdar sexualiteten blir ibland till hinder när de kolliderar med en funktionsnedsatt kropp eller stukad självkänsla. Kom och inspireras till att göra sexualiteten till din egen utifrån lust snarare än hopplösa sterotyper.

Föreläsare är Stefan Balogh, leg arbetsterapeut och sexolog och Patrik Forslin, socionom och leg. psykoterapeut på BOSSE - Råd. Stöd och Kunskapscenter pratar om vad sexualitet är och kan vara och om sexualitetens psykologiska dimensioner

 

Hittat Här

http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/stockholm/stockholm/kalender/neuroforbundet-stockholm-och-personskadeforbundet-rtp-s-arrangerar-en-forelasning-med-fokus-pa-sexualitet-och-funktionsnedsattning-den-kata-sjalen-och-kroppen-/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERG OCH MELTZER

 

Av judi - 18 oktober 2017 17:42

Assistans är fantastiskt när det fungerar .Den självständighet och stöd man får som brukare är svår att värdera i pengar eller utrycka i ord.

Ett företag har sitt uppdrag färdigt via F-kassan ,kan man inte utföra uppdraget har företaget rätt att säga upp avtalet men att skicka brev till människor i livets slutskede att de skall ordna sin hjällp själv är kränkande .

Jag tycker att Humana har totallt missuppfattat sina befogenheter här talar man inte om en övergång till sjukvård utan att hon skall hitta sin personal vikarierna själv .Det dåliga förklaringen som humana gör ger inga pluspoäng .Utan det låter mer som en dålig ursäkt .Att man inte kan förklara vad som gick snett .

 

#BotaALS.NU#

  

ALS-sjuka Britt-Marie måste hitta vikarier själv

Svårt ALS-sjuka Britt-Marie Björnfot kan varken röra sig eller prata och är beroende av personliga assistenter. För två veckor sedan fick hon ett brev från assistansbolaget där de skriver att hon själv måste hitta vikarier som kan hjälpa henne till toaletten.

 

Hittat Här

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/als-sjuka-britt-marie-maste-hitta-vikarier-sjalv

 

Av judi - 10 juli 2017 06:30

Prisade sexsamtalet ”Ligga eller inte ligga – det är en fråga om assistans”

  • Datum: 17-07-08, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / Reflex NeuroMedia

"Ligga eller inte ligga – det är en fråga om assistans" var den prisade Almedalsrubriken för ett viktigt seminarieämne, för alla som är inblandade i personlig assistans. DHR var arrangör och federationen Lika Unikas ordförande Maria Johansson var på plats. Poddradioreportage!

 

http://neuroforbundet.se/PageFiles/70163/Sexliv%20med%20personlig%20assistans%20-%20hett%20Almedalsseminarium%20som%20vann%20rubrikpris.mp3


Jane Birkin et Serge Gainsbourg - Je T'aime,...Moi Non Plus              

 


LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

99 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se