Konsumentverket har pratat med drygt 500 butikschefer för att få veta mer om deras syn på tillgänglighetsfrågor samt hur de arbetar för att göra sina butiker mer tillgängliga. Undersökningen visar att många butikschefer uppger att frågorna har hög prioritet och att de arbetar aktivt för att förbättra tillgängligheten i sin butik. Men samtidigt visar resultatet att butikerna inte verkar leva upp till kraven som finns.

 

Hittat Här

http://www.konsumentverket.se/Om-oss/Nyheter-och-aktuella-fragor/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2016/Butiker-klarar-inte-tillganglighetskraven/Fakta - Tillgänglighet i butik

  • Tillgänglighetskrav – Enkla tillgänglighetsbrister ska åtgärdas. Kraven gäller i lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel i butiker och restauranger. Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd (BFS 2013:9 - HIN 3) där det framgår vad som menas med ett enkelt avhjälpt hinder. Både fastighetsägare och hyresgäster är ansvariga för att åtgärda bristerna.
  • Diskriminering – Sedan 2015 kan bristande tillgänglighet vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. Butiker är skyldiga att vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.
  • Tillsyn – Kommunens byggnadsnämnd har tillsyn över att butiker lever upp till de tillgänglighetskrav som finns. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen.
  • Konsumentverkets roll – Vi har i uppdrag att stödja och driva på olika aktörer när det gäller funktionshinderfrågor. Vi har därför tagit fram information till handeln om hur butiker kan göras mer tillgängliga, bland annat utifrån kraven om enkelt avhjälpta hinder.